مصرف آب در کارخانجات لبنی

مقدمه : با توجه به مصرف زیاد آب در کارخانجات لبنی و  نزدیک شدن به فصل تابستان و مشکل کم آبی در کشور  مطلب زیر را از سایت مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی  با شما به اشتراک       می گذارم . پروژه کاهش مصرف …

مصرف آب در کارخانجات لبنی ادامه مطلب »