فیلتراسیون

فیلتراسیون: فیلتراسیون به طور گسترده در بیوتکنولوژی برای جداسازی مواد بر اساس اندازه نسبی ذرات استفاده می شود .فیلتراسیون تحت فشار به مایع ،انواع متفاوتی دارد عبارتند از: میکروفیلتراسیون(MF) اولترافیلتراسیون(UF) اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون(RO/NF) میکروفیلتراسیون: بیشترین نوع فیلتر استفاده شده در اکثر صنایع میکروفیلتراسیون است ، میکروفیلتراسیون(MF) نگهداری فیزیکی ذرات در پشت یک محیط فیلتر …

فیلتراسیون ادامه مطلب »