نوروز 1403

جشن نوروز جشن و آیین نوروز یکی از نماد های فرهنگ ایرانی است که با وجود زمان درازی که از عمر آن می گذرد، همچنان پابرجا مانده و ارزش های نهفته در آن از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است. نوروز در شاهنامه با همان روایتی میآید که رسمیت دارد و به شاهی انتساب …

نوروز 1403 ادامه مطلب »