استاندارد و قوانین استفاده از پلیمر (فود گرید ) در صنایع غذایی :

استاندارد و قوانین استفاده از پلیمر (فود گرید ) در صنایع غذایی : یعنی موادی که با آب و غذای انسانها در تماس مستقیم هستند باید دارای استانداردهای خاص باشند هنگامی که کارخانه‌ها ماشین‌هایی را می‌سازند یا خدمات می‌دهند، این مسئولیت آنهاست که مواد غذایی و نحوه استفاده از آنها را بفهمند. تجهیزات و دستگاه …

استاندارد و قوانین استفاده از پلیمر (فود گرید ) در صنایع غذایی : ادامه مطلب »