تولید گاز متان از پسماند مواد غذایی

سابقه و هدف: بازیافت انرژی از پسماندها ، روشی مناسب برای مدیریت پسماندها و تولید انرژی پاک می باشد. هدف این مطالعه بررسی هضم بی هوازی پسماند مواد غذایی به وسیله آماده سازی با مایکروویو در زمان و توان های مختلف است .  که در نهایت موجب افزایش هضم بی هوازی و تولید متان می …

تولید گاز متان از پسماند مواد غذایی ادامه مطلب »