افزودنی های غذایی

هر جسمی که بطور عمومی مصرف گردد، می بایست نتایج مستقیم یا غیر مستقیم از مصرف آن عاید و یا جزء ترکیبی گردد و یا بر ویژگیهای هر ماده غذایی (تأثیر بر تولید، ساخت، آماده کردن، فرآیندکردن، بسته بندی، تیمار کردن، حمل ونقل یا نگهداری ماده غذایی) تأثیر گذارد.