اسمز معکوس

مفهوم علمی اسمز معکوس متکی بر اصول پدیده انتقال جرم است. اختلاف غلظت نیز نیروی محرکه انتقال جرم بین دو جریان با غلظتهای متفاوت است. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند درک پدیده انتقال جرم بر مبنای فشار اسمزی میان دو جریان با غلظت های متفاوت است.