فرهنگ و تغذیه

 فرهنگ و تغذیه : دکتر مینو فروزانفر معتقد است که نظرات در مورد غذا و عادات غذایی در دوران طفولیت شکل می گیرد. اعتقادات و عادات غذایی اشخاص در طول زمان و تحت تاثیر هم نشینی و معاشرت با دوستان و آشنایان تغییر می یابد.