سلامتی-ایمنی-محیط زیست

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد که برخی از این حوادث منجر به مرگ وبرخی دیگر موجب از کار افتادگی و آسیب های ناتوان کننده می گردد. HSE متشکل از سه واژه بهداشت (Health)، ایمنی (Safety) ، محیط زیست ( Environment) می باشد که ابزاری مدیریتی برای کنترل و …

سلامتی-ایمنی-محیط زیست ادامه مطلب »