لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ از دیدگاه نجومی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ از دیدگاه نجومی کره زمین در هر لحظه که می گذرد، در جایگاهش در فضا، دو نوع حرکت را تجربه می کند: حرکت وضعی و حرکت انتقالی.