روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی شاخه‌ای از رشته روانشناسی است که به این مساله می‌پردازد که چگونه و چرا مردم با یکدیگر تعامل دارند. به عنوان یک روانشناس اجتماعی، شما یاد می‌گیرید که چگونه رفتار‌ها شکل می‌گیرند و چرا تغییر می‌کنند؛ چه چیزی موجب تضاد اجتماعی، پرخاشگری و خشونت می‌شود؛ و چه چیزی بر قضاوت تاثیر می‌گذارد.