پدیده کاویتاسیون

کاویتاسیون پدیده ایست که اغلب در سیستم های هیدرولیکی در یک سری از شرایط خاص به وجود می آید در سرعتهای بالا باعث خرابی و ایجاد گودال در سطح می گردد . صدمه کاویتاسیون به سازه های طراحی شده برای سرعتهای بالا و در سد های بلند و سر ریز های بزرگ یک مشکل دائمی …

پدیده کاویتاسیون ادامه مطلب »