تغییر

تغییر وقتی مشکل‌تر می‌شود که قصدِ تغییر چیز نادرستی را دارید.