تولید و کاربرد الکل

تخمیر الکل به میزان وسیع بوسیله کشت مخمر قارچ قندی (Sacharomyces Cerevistac) در ظرف های مخصوص تخمیر و با خمیر مایه اولیه (تخمیر کننده اولیه) انجام می گیرد. سپس توده مایع کشت مخمر مورد نظر را به خمره های مخصوص تخمیر که محتوی ملاس رقیق شده با آب می باشند، انتقال می دهند و pH …

تولید و کاربرد الکل ادامه مطلب »