استاندارد ISO

استاندارد-iso با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به درخواست مشتریان و طرف های ذینفع خود ، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر در ایران مورد اقبال قرار گرفت .